Общи условия за игри в Dama.bg

I. Общи разпоредби

 1. 1. Игрите в уеб сайта Dama.bg се организират от Dama.bg и партньори на сайта.
 2. 2. Периодите на Игрите се отбелязват в конкретните публикации на всяка игра.
 3. 3. Участието в Игрите на Dama.bg не е обвързано с покупка.
 4. 4. Игрите се организират и провеждат само на територията на Република България и са отворени за участие за всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 16 години, с изключение на служителите на Dama.bg, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на игрите.
 5. 5. Участвайки във всички игри на Dama.bg, участниците приемат да се ангажират с тези Oбщи условия и да спазват техните разпоредби.

II. Механизъм на Игрите

 1. 6. За да се включи в Игрите, потребителят трябва да изпълни стъпките, описани в конкретната публикация за участие в Играта.

III. Награди

 1. 7. Наградите, които могат да бъдат спечелени от игрите на Dama.bg се описват в конкретната публикация за участие в игра.
 2. 8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 3. 8. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.
 4. 10. За да се възползва от наградата си, спечелилият трябва:
  • • Да посочи данните си в електронната форма, поместена в публикацията на играта, с които е регистриран в играта.
  • • Да избере начин на получаване на наградата.

IV. Лични данни

 1. 11. Включвайки се в Игрите на Dama.bg, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време. В случай, че участникът се откаже от получаването на информационни бюлетини по време на периода на провеждане на играта, той прекратява участието си за награда считано от момента на прекратяване.
 2. 12. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес: Dama.bg.
 3. 13. Организаторът има неотменимото право да прекрати дадена Игра по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 11, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 4. 14. Организаторът на Игрите не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 5. 15. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 6. 16. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за нарушаване на настоящите правила на промоцията от страна на участника.
 7. 17. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в играта (включително – разходи за достъп до интернет), както и всякакви други, възникнали преди и по време на ползването на наградата. Участникът може да направи справка за възможните разходи за интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.
 8. 18. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, снимки, изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.
 9. 19. Участниците се съгласяват, че Организатора може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.
 10. 20. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до публикациите на отделните Игри по каквито и да било причини.
 11. 21. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата игра. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същата се предоставя съгласно условията на нейния производител/разпространител.
 12. 21. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 13. 22. Възможно е публикациите на отделните Игри да съдържат линкове към други уеб сайтове, ресурси и реклами. Организаторът не носи отговорност за наличието на подобни връзки или за съдържанието им. Организаторът не носи отговорност за загуби, повреди, материални и нематериални вреди, причинени от съдържание, облаги или услуги предлагани от подобни външни връзки. Участниците трябва да претендират за нанесените им вреди пред администраторите на конкретния сайт или профилна страница.
 14. 22. Участията в Игрите трябва да бъдат извършвани само с цели, незабранени от закона.
 15. 23. Участия, които не отговарят на условията ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 16. 24. Евентуални възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 17. 25. Организаторът не носи отговорност за забавяне, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.
x

Ако не искаш да получаваш най-интересните статии, натисни тук.