ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0028-C0001
„Знания за предприемачество”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

 

COFOUNDER.BG Е ПЪРВАТА ПО РОДА СИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ПЛАТФОРМА В БЪЛГАРИЯ

 

CoFounder.bg дава възможност на предприемачите да се свързват, споделят и сътрудничат, за да реализират своите бизнес идеи. Нашата мисия е да свържем хора с идеи и хора с умения, затова ако търсиш програмист, маркетолог или просто умен бизнес партньор за своя старт-ъп, CoFounder.bg е мястото, където да го откриеш.

Сдружение “Български икономически форум” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.