Dama.bg ви дава възможността да получите професионален психологически съвет за своите проблеми - задайте въпросите си към психолога Кремена Ненкова, която всеки понеделник ще ви дава персонални отговори и насоки.

"Здравейте, г-жо Ненкова! Искам да попитам как човек може да увеличи самочувствието си здравословно без да пречи по някакъв начин да околните и да ги застрашава тоест да не е за тяхна сметка? Благодаря Ви."

В.

Мила В., въпросът Ви е много интересен и важен . Начинът, по който се отнасяме и оценяваме себе си, влияе на всички сфери в нашия живот. Формирането на самооценката е сложен и продължителен процес, който започва още от детството. В този първи етап за развитието на висока самооценка са от решаващо значение родителската любов, вниманието, приемането, доверието и свободата на действията, която е в реалистични граници. У всеки от нас съществува силна потребност от самоуважение, което ни заставя да се стремим към положително отношение към себе си и това, което правим. Ако обаче другите одобряват нашите емоции, чувства, мисли и поведение само при условие, че съответстват на техните собствени, то е много вероятно ние да започнем да скриваме своите истински мисли и чувства и да демонстрираме само тези, които се харесват и одобряват от обкръжаващите ни. Обратно, ако почувстваме, че ни приемат такива, каквито сме, то ние ще бъдем готови да разкриваме истинските си емоции, чувства и мисли.

Още от ранна детска възраст, поглеждайки се в огледалото, един от първите въпроси, които си задаваме, е „Как изглеждам аз като уникално физическо същество?”. Отговорът търсим в „собственото си, лично огледало” и той се допълва с въпросите : „ Как мисля аз, а как бих искал да мисля?”, „Какви способности притежавам, а какви бих искал да притежавам?” и т.н. Самопознанието означава да изследваме собствените си психически качества, поведение и стил на живот. За тази цел можем да използваме информация от други хора, с които взаимодействаме и ни познават, но все пак необходимо е да помним, че всеки сам е автор на мнението за себе си. Резултатът от този продължаващ през целия ни живот процес на познание на самия себе си е изграждането на Аз-образ. Аз–образът може да се определи като съвкупност от представите на човека за себе си и оценката, която им дава. С други думи това е възприемането, усещането на своята идентичност и личностна значимост. Ние не само изграждаме своя Аз–образ, но и се отнасяме по определен начин към него – одобряваме го или не го одобряваме, придаваме му определена значимост. Така се формира самооценката на личността. Обикновено самооценката се определя като отношение и оценка за самия себе си като цяло или на отделни лични качества, на заеманото място в групата, на собствената си дейност и взаимоотношение с другите.

Още в началото на двадесети век американският психолог Уилям Джеймс предлага метод за определяне на самооценката на личността. Според него самооценката се определя като дробно отношение между нашите действителни способности и потенциалните ни, предполагаемите. Числителят на тази дроб изразява действителния успех на личността, а знаменателят – нейните претенции т.е стремежът да се признаят нейните заслуги, способности, постижения.

Успех
Самооценка = ---------------------------------
Претенции

По този начин самооценката на личността може да нараства по два начина – чрез увеличаване на постиженията или чрез намаляване на претенциите.

В основата на добрата себеоценка и самоуважението можем да сложим няколко неща. Това са приемане, уважение, доверие и вяра в себе си. Приемането е, когато човек се отнася обективно както към силните, така и към слабите си страни. Уважение означава човек да осъзнава собственото си достойнство и ценност и да се отнася подобаващо към себе си. Доверието към себе си е последователност в действията и чувствата, приемственост и вътрешна съгласуваност, независимо от външните обстоятелства. Вярата е, когато човек е убеден, че заслужава хубавите неща в живота, убеждението, че можеш да удовлетвориш съкровените си потребности, стремежи и цели. Мила В., препоръчвам Ви да направите следното упражнение: оценете себе си по всеки един от тези показатели по скалата от 1 до 10. Оценете до каква степен всеки от тези елементи присъства в живота Ви и работете в тези направления, в които имате нужда от усъвършенстване. Не се страхувайте да бъдете себе си и знайте, че това да сте спокойна, щастлива, да вярвате в себе си и собствените си възможности няма как да Ви раздели с близките хора в живота Ви. Напротив, крачката към себе си, към един по-щастлив, доволен, пълноценен живот е крачка към света и хората в него.

Желая Ви успех!

 

Задайте своите въпроси към психолог Кремена Ненкова тук