Много дами знаят, че ако забременеят по време на студентските си години, могат да бъдат подпомогнати с еднократна помощ от държавата, но липсата на яснота относно възможностите им често водят до откази от страна на социалните за изплащане на тази помощ. Ето затова ви предоставяме малко по-подробна информация какви са правата, с които разполага една бременна студентка.

  • Еднократната помощ за отглеждане на дете до една година от майка студентка е регламентирана в Закона за семейните помощи за деца. Разликата на тази помощ от всички останали е това, че отпускането й не зависи от доходите на семейството.
  • На първо място майката студентка трябва да е записана в редовна форма на обучение. Детето не трябва да бъде оставено за отглеждане в някоя специализирана институция, защото това ще бъде основание за отказ от изплащане на помощта.
  • Размерът на помощта се определя всяка година със закона за държавния бюджет, като за тази година е предвидена сумата от 2880 лв.
  • Едно от най-важните изисквания за уважаване на заявлението Ви е да бъде спазен срокът, в който да поискате изплащане на този вид помощ. Правото за изплащане на еднократната помощ възниква от раждане на детето. Предвиден е и период, след изтичането на който вземането се погасява и за този вид помощ той е шест месеца, считано от края на месеца, през който е родено детето. Например – ако сте родили на 15 март Вие ще имате право да поискате тази помощ до края на месец септември. В предишната редакция на закона е била предвидена възможност този 6-месечен срок да започва да тече от записването на майката като студентка (за случаите, когато сте родила и след това сте решила да станете студентка), но след изменението на закона тази възможност отпадна.

Затова ако сте родила след изменението на нормата (края на 2012 г.) за Вас възможността е само една – срокът е 6 месеца, считано от края на месеца през който е родено детето.

И на последно място, но не и по важност – как се отправя искането за отпускане на въпросната помощ. Този процес е описан в Правилника за прилагане на закона за семейните помощи. Началото на процедурата се поставя с подаване на молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика. Към молба-декларацията се прилагат следните документи:

1. копие от удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта; 

2. уверение от висшето училище, че сте записана като редовна студентка към датата на подаване на молба-декларацията (хубаво е в самото уверение да се посочи точна дата, на която сте била записана като студентка, а не само примерно, че сте била записана през учебната 2014/2015 учебна година в първи курс, редовна форма на обучение, специалност „Икономика”);

3. лична карта (за справка).

Молбата-декларация се подава до съответната дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката.

След подаване на документите остава единствено да чакате издаване на заповед от директора на дирекцията, с която той ще отпусне или ще откаже отпускането на помощта. Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на молба-декларацията. В случай на отказ, ако Вие имате права, можете да не се задоволите с отказа, а да го обжалвате.