Преди години прочетох следната вдъхновяваща история за това как един човек преодолял гне­ва и липсата на самоуважение...

Една вдовица произнасяла слово на погребалната цере­мония за съпруга ѝ. Тя вдигнала оръфана половинка от лист и обяснила, че съпругът ѝ пазел това листче в портфейла си още от времето, преди да се оженят, и че то го предпазвало от гнева към другите и негатив­ните самооценки.

Съпругът ѝ разказал как веднъж, когато бил в мъж­ката гимназия, в класната стая заплашвала да пламне истинска битка. Конфликтът назрявал от дни. Учителката използвала последната възможност да наложи авторитета си и наредила на всички да останат по местата си и внимателно да откъснат по един лист от тетрадката си.

После им казала да напишат най-отгоре името на момчето в класа, което мразят най-много. Всички се подчинили. После им наредила да раз­делят листа по средата с хубава вертикална черта и от лявата страна да изредят причините, поради които толкова мразят това момче. Всички в класа с радост изпълнили и това указание.

- А сега - казала тя - от дясната страна напишете нещата, заради които уважавате и се възхищавате от момчето, което мразите.

Тук учениците много се затруднили. Учителката трябвало да ги принуди да изпълнят задачата.

- Прегънете внимателно листа по чертата - било следващото ѝ указание - и го скъсайте на две. Ще мина покрай всички с кошчето за боклук. Искам от вас да хвърлите в него лявата част на листа, на която сте написали причините да мразите врага си. Дясната по­ловина, на която сте написали нещата, заради които го уважавате и му се възхищавате, трябва учтиво да му връчите. Направете го!

Вдовицата обяснила, че старият лист хартия, кой­то държи, е дясната част, която най-големият враг на съпруга ѝ в училище му бил дал, с всички неща, заради които уважавал и се възхищавал на съпруга ѝ като момче.

Съпругът ѝ правел справка с тази половинка от листа винаги, когато бил на път да се ядоса. Ако най-лошият му враг успявал да види в него тези неща, то може би и той щял да намери сили да види качества, компенси­ращи недостатъците на собствените му врагове. А когато усещал, че е на път да изпадне в отчаяние, той си казвал, че щом врагът му може да види в него такива възхитителни качества, то може би и той ще ги види. Ето защо до края на живота си пазел листчето. То го направило уравновесен човек.

Така че, ако не се харесвате, извадете лист хартия, разделете го на две, напишете нещата, които не ха­ресвате у себе си, от лявата страна, а нещата, които харесвате - от дясната. Трябва да запълните дясната страна! После скъсайте листа по средата, изхвърлете лявата половина и запазете дясната. Редовно правете справка с написаното. То ще ви даде самоуважение - и ще ви спести много пари от посещение при психоана­литика!

Из книгата "Лиценз за щастие" на Аджан Брам, издателство "Хермес"